ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.newlaw.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και ταυτόχρονα την καινοτόμο πλατφόρμα παροχής νομικών υπηρεσιών της δικηγορικής εταιρίας «Τσιλώνης- Βογιατζόγλου» με τον πανευρωπαϊκά κατοχυρωμένο διακριτικό τίτλο NEWLAW (στο εξής η «Εταιρία»), αριθμό μητρώου 90068, ΑΦΜ 997290138, ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, με δραστηριότητα τις υπηρεσίες δικηγόρου - παροχή νομικών υπηρεσιών. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ. 546 24). Σκοπός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι η φιλοξενία της πνευματικά κατοχυρωμένης πλατφόρμας της Εταιρίας, η παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών καθώς και η πληροφόρηση για νομικά θέματα και εξελίξεις.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής, ο Χρήστης), καθώς και την επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της. Ο Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με κάποιον από τους όρους, οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην Ιστοσελίδα και να ειδοποιήσει σχετικά το διαχειριστή της.

2.2 Τα ισχύοντα για τους παρόντες Όρους ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που βρίσκεται εντός της Ιστοσελίδας, τους οποίους ο Χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα και δεσμεύει τον καταναλωτή, κατ’ άρ. 2 παρ. 1 Ν. 2251/1994.

2.3 Η Εταιρία δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί εγγράφως το παρόν κείμενο και χωρίς αιτιολόγηση. Συνεπώς συνιστάται στο Χρήστη να ελέγχει ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών να αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

2.4 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς και κάθε, εν γένει, διαφορά, που ανακύπτει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την «Εταιρεία» που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Ρητά συμφωνείται, συνομολογείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη, και διέπεται από το παρόν.

2.5 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρία έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον ιστότοπο, παρακαλείσθε να ενημερώσετεάμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο newlaw(at)newlaw(dot)gr.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

3.1 Η Εταιρία προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, τον τεχνικό εξοπλισμό των χρηστών, τον αριθμό των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο, κ.λπ. Η Εταιρία δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας της προσωρινά.

3.2 Η Εταιρία δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό της Ιστοσελίδας, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία της. Μπορεί, επίσης, να διακοπεί ή ανασταλεί ή παρεμποδισθεί η λειτουργία της, από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούλησή της.

4. ΕΥΘΥΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

4.1 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Παρόλα αυτά, η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη.

4.2 Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Η Εταιρία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται, ωστόσο, στους χρήστες/επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στην Ιστοσελίδα, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας, διότι η Εταιρία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο και εν γένει συσκευή, στα προγράμματα και δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών μας, κατά την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, κ.λπ.

4.3 Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας να παρεμβαίνουν στη μορφή, λειτουργία, υπηρεσίες, περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή ανεπιθύμητων ή επιβλαβών αρχείων όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ιών, κακόβουλων εφαρμογών (malware) κ.ά. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και, γενικά, παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της. Η Εταιρία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτή από παράνομες συμπεριφορές, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

4.4 Η Εταιρία απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύσουν στην Ιστοσελίδα, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου που προβλέπει ο νόμος. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση, που τυχόν κληθεί να καταβάλλει η «Εταιρία», λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη της Ιστοσελίδας των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στην Ιστοσελίδα άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

4.5 Για τις συναλλαγές με την Ιστοσελίδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ρητά διευκρινίζεται ότι θα ευθύνεται αντικειμενικά ο νόμιμος δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας. Η Εταιρία δεν δύναται να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Συνεπώς, στη σύμβαση με την Εταιρία, η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η τυχόν παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση με την Εταιρία, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων της Εταιρίας, για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας, εκ του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με την Εταιρία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή του. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι η Εταιρία δεν συλλέγει, αποθηκεύει ή επεξεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο οικονομικά στοιχεία του Χρήστη και ότι όλες οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα κατόπιν ανακατεύθυνσης του Χρήστη σε πιστοποιημένη ιστοσελίδα εγκεκριμένου παρόχου.

4.6 Η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους χρήσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, στα πλαίσια της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του, δια πράξεων ή παραλείψεων. Ο Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρίας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

4.7 Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τη χρησιμοποιούν ή να την επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη αυτής και χρήση της από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή μπορεί να ανήκουν στην Εταιρία (εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων) σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τα οποία προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα αυτά αφορούν σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις, κατοχυρωμένα ή μη. Ο Χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού, κ.λπ.

5.2 Ο Χρήστης δεσμεύεται να μην προσβάλει τα δικαιώματα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, λήψη (download), αποθήκευση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή χωρίς, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Η Εταιρία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πλέον των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

6.1 Ο Χρήστης δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, αλλά και του Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου, που βρίσκουν εφαρμογή στη χρήση της Ιστοσελίδας, και να ασκεί τα δικαιώματά του εντός των ορίων της καλής πίστης, των συναλλακτικών και χρηστών ηθών, να μην παρεμποδίζει τη χρήση της από τρίτους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα.

6.2 Ο Χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί την πρέπουσα συμπεριφορά (netiquette), η δε χρήση πρακτικών και μεθόδων που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά. Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στο Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει ή να αποστείλει στην Εταιρία οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

6.2.1 Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

6.2.2 Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών.

6.2.3 Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

6.2.4 Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

6.2.5 Να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης του συγκεκριμένου Χρήστη.

6.3 Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρίας για πράξεις, που ενδεικτικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου.

6.4 Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια, για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, δικαιούται, ενδεικτικά, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας. Η Εταιρία επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε Όρου.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

7.1 Η Εταιρία μέσω της καινοτόμου διαδικτυακής της πλατφόρμας προσφέρει στο Χρήστη με ασφάλεια, διαφάνεια και αξιοπιστία τη χρήση ενός εξελιγμένου πληροφορικού συστήματος για τη διευθέτηση των υποθέσεών του.

7.2 Για τη χρήση της νομικής πλατφόρμας απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη. Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Η Υπόθεσή Σας», ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γενική κατηγορία που τον ενδιαφέρει (λόγου χάριν Οικογένεια, Αυτοκίνητα, Ακίνητα κ.ά.) και μετά το είδος της υπόθεσης (συναινετικό διαζύγιο, μεταβίβαση αυτοκινήτου, ενοικίαση διαμερίσματος κ.ο.κ.). Απαντώντας στις ερωτήσεις της Εταιρίας ανάλογα με τη φύση της υπόθεσής του και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.ά), ο Χρήστης μπορεί να ξεκινήσει τη διευθέτηση της νομικής του υπόθεσης.

7.3 Μετά την καταβολή του αναγραφόμενου κάθε φορά τιμήματος, εντός 2 εργασίμων ημερών, ο Χρήστης λαμβάνει ένα προσχέδιο για την εξωδικαστική ή δικαστική διευθέτηση της υπόθεσής του.

7.4 Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα αποτελούν συνάψεις σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο τόσο του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όσο και του Ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή). Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή προς την Εταιρία. Ο χρήστης-πελάτης ρητά συμφωνεί ότι η έναρξη παροχής των υπηρεσιών ξεκινά από αυτό το χρονικό σημείο.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

8.1 Όλες οι συναλλαγές του Χρήστη με την Εταιρία γίνονται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με χρήση κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης κτλ.) τύπου VISA, MASTERCARD & MAESTRO ή μέσω Paypal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

8.2 Μολονότι η διαδικτυακή πλατφόρμα της Εταιρίας λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Extended Validation και έχει λάβει ειδικά τεχνικά μέτρα, οι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Paypal. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της Εταιρίας. Επίσης, οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς και η Εταιρία δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το CV2/CVV. Συνεπώς η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα ο Χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του.

8.3 Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει ηλεκτρονική απόδειξη και να την αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή σε μορφή pdf (acrobat reader) με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής.

8.4 Η Εταιρία λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, ποσό πληρωμής, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου - IP), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την εταιρία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα Υπηρεσία τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. O Χρήστης αποδέχεται και ρητά συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από την Εταιρία όσο και από την Τράπεζα Πειραιώς κατά την χρήση της Υπηρεσίας.

9. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

9.1 Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται η δικηγορική αμοιβή, ο ΦΠΑ 24%, τα απαιτούμενα χαρτόσημα, παράβολα, τετραπλότυπα, έξοδα εκτύπωσης δικογράφων, έξοδα ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων στον εντολέα-πελάτη και συνήθως όλα τα έξοδα και αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για μία επίδοση εκτός από τις περιπτώσεις των αγωγών λόγω αυτοκινητικού ατυχήματος, στην τιμή των οποίων περιλαμβάνονται δύο επιδόσεις.

9.2 Στην τιμή περιλαμβάνεται αποκλειστικά η σύνταξη του δικογράφου, εξώδικης δήλωσης, ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή αντίστοιχα η επίδοση με δικαστικό επιμελητή. Ρητά επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνεται η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Εφόσον ο εντολέας επιθυμεί και την επ' ακροατηρίω εκπροσώπησή του από την Εταιρία ισχύει ο κατάλογος της εταιρείας.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

10.1 Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέσα σε 14 ημερολογιακές μέρες από τη σύναψή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη αποστολή εγγράφου όπου ο πελάτης ρητά δηλώνει την υπαναχώρηση από την σύμβαση. Η αποστολή του εγγράφου μπορεί να γίνει:

α) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τη «Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου NEWLAW» στη διεύθυνση Τσιμισκή 10, 1ος όροφος, Τ.Κ 54624, Θεσσαλονίκη

β) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: newlaw@newlaw.gr

γ) με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 2310 261 503.

10.2 Το τίμημα επιστρέφεται με κατάθεση των χρήματων στον τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστη, αφού αφαιρεθούν τα χρήματα για την εργασία που έγινε μέχρι την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και εφόσον μπορούν να ακυρωθούν τα τυχόν ήδη εκδοθέντα δικαστικά παράβολα.

10.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν το δικόγραφο κατατεθεί ή, σε περίπτωση εξωδίκου, γίνει επίδοση, εφόσον φυσικά ο χρήστης-πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα. Δικαίωμα υπαναχώρησης υπάρχει μέχρι το χρονικό σημείο της κατάθεσης/επίδοσης, όταν και θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση. Αν η κατάθεση/επίδοση έγινε μέσα στο διάστημα των 14 ημερών ο Χρήστης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης λόγω πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

11. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

11.1 Εφόσον το επιθυμεί, ο Χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας, παρέχοντας σε αυτή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Μοιραζόμενος τη διεύθυνση αυτή με την Εταιρία, ο Χρήστης αποδέχεται την επικοινωνία της Εταιρίας με τον ίδιο για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η Εταιρία δεσμεύεται να μην προωθήσει τη διεύθυνση αυτή σε τρίτους.

11.2 Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας ανά πάσα στιγμή, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του στην Εταιρία. Μετά τη γνωστοποίησή αυτή, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγράφεται από κάθε αρχείο της εταιρίας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1 Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας στοιχείων. Συνεπώς δεν θα τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεσή σας σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η Εταιρία σας διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (EE) 2016/679, γνωστός με τη συντομογραφία ΓΚΠΔ – GDPR). Παρακαλούμε δείτε αναλυτικά: την Πολιτική Απορρήτουκαι την Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies).

13. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

13.1 Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή του Χρήστη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στο διαδίκτυο και την πληρέστερη ενημέρωσή του για νέα και θέματα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «υπερσύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Τέλος, η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο και καλεί τον Χρήστη να ελέγχει κάθε φορά προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies) των ιστοσελίδων που μέσω παρεχόμενων υπερσυνδέσμων επισκέπτεται.